Raamatupidamisteenused ja konsultatsioonid

Teenused

Lühikirjeldus teenustest

Raamatupidamisarvestus

Raamatupidamise sisseseadmine. Varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja täiendamine. Algdokumentide kontroll ja töötlemine. Pea- ja päevaraamatu pidamine. Ostu- ja müügireskontro. Arveldused aruandvate isikutega. Komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine. Suhtlemine Maksuameti jt riiklike ametitega (Haigekassa, Statistikaamet, Pensioniamet, Tööhõiveamet, Äriregister). Auditeerimiseks vajalike materjalide ettevalmistamine

Palga- ja kaadriarvestus

Palgalehe koostamine koos maksude arvestusega. Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine. Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine. Töötajatega seotud dokumentatsiooni koostamine (töölepingud, juhatuse otsused, käskkirjad)

Põhivarade arvestus

Põhivarade arvelevõtmine, mahakandmine (aktid, õiendid). Põhivara kaart. Amortisatsiooni arvestus

Lao ja materjali arvestus

Kaupade arvelevõtmine ja mahakandmine. Inventuuriaktid

Aruandlus

Raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine vastavalt seadusandlusele. Aruandlus vastavalt Tellija soovile. Statistiliste aruannete koostamine Statistikaametile. Bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale raamatupidamistavale. Aastaaruannete koostamine. Alg- ja lõppbilansi koostamine

Maksundus

Maksude arvestus. Maksuaruandlus (käibemaksu, sotsiaalmaksu ja tulumaksu deklaratsioonide koostamine ja esitamine). Füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

Raamatupidamisalased konsultatsioonid, nõustamine

Raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel. Raamatupidamise auditieelsel korrastamisel. Aastaaruannete koostamisel ja vormistamisel. Probleemide lahendamisel

Maksu- ja finantsalased konsultatsioonid, nõustamine

Maksude planeerimisel. Maksuriskide hindamisel ja vähendamisel

Võta ühendust

Kiri kodulehelt